Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na gruntach Nadleśnictwa Człopa znajduje się 1 Użytek ekologiczny „Jezioro Dziewicze". Został on utworzony na podstawie Uchwały Nr VI/19/97 Rady Miasta i Gminy w Człopie z dn. 28.11.1997r. Obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała Nr XXII/180/2001 Rady Miejskiej w Człopie z dn. 26.09.2001r. w sprawie wprowadzenia ochrony przyrody w drodze uznania za użytek ekologiczny całości zwartego kompleksu torfowisk oraz zbiornika wodnego „Jezioro Dziewicze", położonych w granicach Gminy Człopa i Nadleśnictwa Człopa oraz nadania mu nazwy.
   Użytek położony jest na terenie województwa zachodniopomorskiego (gmina Człopa). Jego całkowita powierzchnia wynosi 16,94 ha. Obejmuje on swym zasięgiem zwarty kompleks torfowisk oraz zbiornik wodny „Jezioro Dziewicze" od którego została mu nadana nazwa.
Jego głównym celem jest ochrona naturalnych ekosystemów torfowisk i zbiorowisk wodnych oraz ochrona stanowisk rzadkich i chronionych roślin.