Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną.

STARY ZAŁOM

Historia tego obiektu sięga okresu przedwojennego, w 1922 r. lokalny florysta Richard Frase, na odsłoniętym wskutek obniżenia poziomu wody kredowym dnie jeziora, odkrył jedyne na niżu Polski stanowisko turzycy podgórskiej „ptasie łapki". Ze względu na szczególną rzadkość i potrzebę ochrony tego gatunku w pasie nadbałtyckim, już w 1923 r. utworzono w Załomie rezerwat przyrody. Obiekt ten, po drugiej wojnie światowej praktycznie przestał podlegać ochronie, o jego istnieniu informowała tylko tablica. Ulegał dewastacji w wyniku działalności człowieka: eksploatacji znajdującej się w podłożu kredy jeziornej oraz wypasu bydła. W 1962 r. podjęto działania zakończone ponownym uznaniem za rezerwat (na podstawie Zarządzenia Nr 184 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 30.12.1966 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody) obszaru o powierzchni 0,95 ha. W 2004 r. na mocy Rozporządzenia nr 28/2004 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dn. 25.11.2004 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody powiększono powierzchnię rezerwatu do wielkości 5,62 ha. Aktualnie na mocy Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r. rezerwat obejmuje obszar o powierzchni 5,42 ha (powierzchnia ewidencyjna).
   Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu zróżnicowanej siedliskowo i biocenotycznie murawy ciepłolubnej i łąk zmiennowilgotnych na podłożu węglanowym z bogatymi populacjami gatunków chronionych, zagrożonych i rzadkich ze szczególnym uwzględnieniem turzycy podgórskiej – „ptasie łapki" (Carex ornithopoda).

 
 

 

 Turzyca ptasie łapki - Carex ornithopoda

 

 

 Storczyk krwisty (Kukułka krwista) - Dactylorhiza incarnata

 

 

 

 Kruszczyk błotny - Epipactis palustris

 

 

 Storczyk kukawka - Orchis militaris

 

 

Nasięźrzał pospolity - Ophioglossum vulgatum

 

 


 

BAGNO RACZYK

Rezerwat został utworzony na podstawie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dn. 29 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bagno Raczyk”.

   Rezerwat położony jest na terenie województwa zachodniopomorskiego (gmina Człopa). Jego całkowita powierzchnia wynosi 34,23 ha, z czego grunty Nadleśnictwa stanowią 32,84 ha (powierzchnia ewidencyjna).
   Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie kompleksu turzycowisk, trzcinowisk i łozowisk otaczających ujście rzeki Cieszynki do jeziora Młyński Staw oraz terasy źródliskowej porośniętej przez dobrze zachowane olsy źródliskowe, jak również ochrona miejsc gniazdowania i żerowania kilkudziesięciu gatunków ptaków, głównie wodno-błotnych i drapieżnych.

 

Łabędź niemy - Cygnus olor