Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przyrody

Niepowtarzalne krajobrazy, lasy, krystaliczne wody i czyste powietrze to największe atuty Nadleśnictwa Człopa. To tu, dzięki pracy kilku pokoleń miejscowych leśników, udało się ochronić liczne skarby natury.


   Na terenie Nadleśnictwa Człopa spośród form ochrony przyrody wymienionych w art. 6, ust.1 ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody występują:

Formy ochrony przyrody występujące na terenie Nadleśnictwa Człopa
Rodzaj obiektu Liczba
[sztuk]
Powierzchnia w zarządzie Nadleśnictwa Człopa [ha]

1

2

3

Rezerwaty przyrody

2

38,26

Obszar chronionego krajobrazu

1

13 627,61

Obszar Natura 2000 – OSO

1

14 514,69

Obszar Natura 2000 – OZW

1

6 088,45

Pomniki przyrody

13

1,62

Użytek ekologiczny

1

16,94

Ochrona gatunkowa – strefy ochrony

3

79,20

Otulina DPN

1

4 450,22

 

  • Rezerwaty przyrody

Obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

  • Obszar chronionego krajobrazu

Tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

  • Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

  • Pomniki przyrody

Pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

  • Użytek ekologiczny

Zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

  • Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii  Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.