Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny.

Potwierdzeniem walorów przyrodniczych Naszych lasów jest bogactwo flory i fauny, w tym obecność chronionych oraz rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Występuje tu, aż 70 gatunków roślin objętych ochroną, w tym 54 ścisłą.

  Wśród fauny stwierdzono 73 gatunków zwierząt objętych ochroną prawną, w tym: 2 gatunki mięczaków, 4 owadów, 1 ryby, 9 płazów, 5 gadów, 43 ptaków i 9 ssaków. Przy odrobinie szczęścia można u nas podejrzeć: trzeplę zieloną, zalotkę większą, czerwończyka nieparka, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego. Spośród chronionych ssaków licznie występują bobry, wydry, nietoperze. Nasze tereny odwiedzają także żubry migrujące z ostoi mirosławskiej oraz wilki zachodzące z Drawieńskiego Parku Narodowego. Na terenie Nadleśnictwa wyznaczono dwie strefy ochronne, dla ważki – iglicy małej oraz gniazdującego bielika.