Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Teren Nadleśnictwa Człopa znajduje się w granicach zasięgu dwóch obszarów Natura 2000:

 

Nazwa
OSO „LASY PUSZCZY NAD DRAWĄ"
OZW „UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ"

Kod

PLB320016
PLH320046

Pow. gruntów Nadleśnictwa [ha]

14 514,69

6 088,45

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 5.09.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 – uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

Decyzja Komisji Europejskiej z dn. 12.12.2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG (dokument Nr C (2008) 8039) (2009)

Cel ochrony

Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
z dn. 12.01.2011 r. są to: ochrona populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopów oraz tworzenie biotopów.

Zachowanie płatów siedlisk przyrodniczych o określonych parametrach oraz gatunków fauny i flory

Przedmiot ochrony

Gatunki ptaków wymienione w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków z dn. 12.01.2011 r., które spełniają kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 13.04.2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77, poz. 510), oraz ich naturalne siedliska.

Określony szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 13.04.2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77, poz. 510), oraz ich naturalne siedliska.

Plan zadań ochronnych

W trakcie opracowywania.

W trakcie opracowywania.

 

Typy siedlisk przyrodniczych z Załacznika I Dyrektywy Siedliskowej zinwentaryzowanej na terenie Nadleśnictwa Człopa
na podstawie powszechnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory przeprowadzonej w latach 2006-2007 w Lasach Państwowych, a następnie jej weryfikacji podczas prac taksacyjnych przeprowadzonych w 2013 r.

Siedliska przyrodnicze Natura 2000

Siedliska przyrodnicze leśne

Siedliska przyrodnicze nieleśne

9110

9160

9190

91D0*

91E0*

91TO

2330

3150

3160

4030

6120*

6410

6510

7110*

7140

7230

 

*- priorytetowe siedliska przyrodnicze występujące na terenie Nadleśnictwa