Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Człopa znajduje się 1 Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza nad Drawą". Został on utworzony na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile z dn. 31.05.1989r., odnowionej obowiązującym Rozporządzeniem Nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dn. 15.05.1998r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim.
   Obszar ten obejmuje południowo-wschodnią część kompleksu leśnego Puszczy Drawskiej. Położony jest na terenie 2 województw: wielkopolskiego (46 % powierzchni – gminy: Trzcianka, Wieleń i Krzyż) oraz zachodniopomorskiego (54 % powierzchni – gminy: Tuczno, Człopa i Wałcz). Jego całkowita powierzchnia wynosi około 62 200 ha, z czego w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Człopa znajduje się 13 627,98 ha.

Głównym celem utworzonego obszaru jest ochrona zróżnicowanego, mozaikowatego, bogatego przyrodniczo krajobrazu.

Do walorów krajobrazowych tego obszaru należą:

  • urozmaicona rzeźba terenu z rozległymi kompleksami leśnymi oraz kulturowymi powierzchniami upraw rolnych,
  • malownicze, głęboko wcięte w powierzchnię doliny licznych rzek,
  • moreny czołowe i doliny rynnowe z licznymi jeziorami,
  • miejsca lęgowe i siedliska rzadkich i ginących zwierząt oraz miejsca zlotów i przelotów żurawi, gęsi i kaczek.