Wydawca treści Wydawca treści

Zasady korzystania z lasu

 

Zarządzenie Nr 30/2018

Nadleśniczego Nadleśnictwa Człopa

z dnia 14.05.2018 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc na ustawienie namiotów i przyczep samochodowych

 (Zn. spr. ZG.715.18.2018)

 

                   Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (zarządzenie Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r.) zarządzam co następuje:

  §1

Na terenie Nadleśnictwa Człopa wyznaczam:

1. Miejsca na ustawienie namiotów i przyczep samochodowych - miejsca biwakowania:

- Leśnictwo: Borowik        – oddz. 221d

- Leśnictwo: Dzicza           – oddz. 285b

                                                        

                               2. Miejsca na ustawienie namiotów:                                                                                                                                                       

- Leśnictwo: Jeleni Róg      – oddz. 310n

         - Leśnictwo: Grodzisko      – oddz. 219k          

§2

                     Na powierzchniach wymienionych w §1 obowiązuje regulamin opracowany przez Nadleśnictwo Człopa stanowiący załącznik do zarządzenia.

§3

Miejsca na ustawienie namiotów i przyczep samochodowych  udostępniane są bez opłat.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 26.05.2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc na ustawienie namiotów i przyczep samochodowych.

§5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Miejsce na ustawienie namiotów w Leśnictwie Borowik oddział 221d zostało objęte przedmiotem dzierżawy.

 

 

Regulamin użytkowania miejsc na ustawienie

namiotów i przyczep samochodowych

na terenie Nadleśnictwa Człopa


1. Miejsca na ustawienie namiotów są własnością Nadleśnictwa Człopa i pozostają w jego dyspozycji.

2. Ww. miejsca dostępne są do celów wypoczynkowych zarówno osobom indywidualnym, jak i grupom zorganizowanym - maksymalna pojemność do 50 osób.

3. Uzyskiwanie zgody na udostępnianie ww. miejsc jest wydawane jednorazowo przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Człopa.

4. Warunkiem uzyskania zgody na udostępnienie są m.in.:

    ▪ złożenie pisemnej prośby z określeniem terminu oraz liczby uczestników;

    ▪ zapoznanie się z niniejszym „Regulaminem” i zobowiązaniem do przestrzegania zasad   w nim zawartych.

5. Obowiązujące zasady:

• „biwakować” (rozstawiać namioty) tylko w zasięgu wyznaczonej powierzchni,

• samochody osobowe należy parkować tylko w  wyznaczonych miejscach postoju bez możliwości jeżdżenia po terenie,

• w przypadku ogłoszenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Człopa zakazu wstępu do lasu spowodowanego zagrożeniem pożarowym osoby korzystające z ww. miejsc są zobowiązane do ich opuszczenia, w przypadku rezerwacji następuje jej anulowanie,

• osoby korzystające z udostępnionych miejsc są zobowiązane we własnym zakresie do:

- zorganizowania miejsc wylewania nieczystości i ustępów oraz zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem środowiska (możliwość przedostania się do wód),

- ustawienia pojemników na śmieci i ich opróżniania we własnym zakresie,

• przestrzegać zakazów obowiązujących na terenach leśnych wynikających z ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 (w załączeniu wyciąg z ustawy art. 30. pkt 1 i 3).

 

Wyciąg z ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 art. 30

 Art. 30. 1. W lasach zabrania się:

 1) zanieczyszczania gleby i wód;

 2) zaśmiecania;

 3) rozkopywania gruntu;

 4) niszczenia grzybów oraz grzybni;

 5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;

 6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków
     i tablic;

 7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;

 8) rozgarniania i zbierania ściółki;

 9) wypasu zwierząt gospodarskich;

10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk,
      nor i mrowisk;

12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;

13) puszczania psów luzem;

14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

3. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu,
    zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub
    nadleśniczego;

2) korzystania z otwartego płomienia;

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

 

Rozpalanie ognisk na terenie Nadleśnictwa Człopa

Na każdym polu namiotowym zostało przygotowane miejsce do rozpalenia ogniska.

Tylko w takim miejscu jak na poniższym zdjęciu, można używać ognia otwartego.

fot. Mariusz Graś

 

Przed rozpaleniem ogniska pamiętaj, że każde drewno pochodzące z lasu podlega ewidencji i zasadom sprzedaży ustalonym w nadleśnictwie zarządzeniem nadleśniczego. Nie można samodzielnie zbierać chrustu czy gałęzi na ognisko. Jest to wykroczenie. Nie warto narażać się na kłopoty. Należy zwrócić się do właściwego terytorialnie leśniczego, który ustali zasady zaopatrzenia się w drewno niezbędne do przygotowania ogniska.